دستورالعمل اجرایی برنامه تولید و اشتغال حوزه فرهنگ و هنر سال 1397

 

این دستورالعمل به منظور اجرایی ساختن برنامه­ های موضوع تفاهم­نامه همکاری مشترک فی­ مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت فرهنگ ­و ­ارشاد اسلامی در چارچوب آیین­ نامه اجرایی شماره 53905/ت 55340 هـ مورخ 97/4/30 به شرح زیر مورد توافق قرار گرفت.

 

ماده 1-  تعاریف:

-         سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

-         وزارت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

-         کارگروه ملی: این کارگروه با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و برای بررسی و تأیید طرح­های مربوطه در چارچوب ضوابط اعلام شده ، تشکیل می شود.

-         کارگروه استانی: این کارگروه با مسئولیت نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با عضویت نمایندگان استانداری، سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و حسب مورد بانک عامل تشکیل و برای بررسی و تأیید طرح­های مربوطه در چارچوب ضوابط اعلام شده ، تشکیل می شود.

-         بانک عامل: بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری.

-         متقاضی: متقاضی شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش­های خصوصی و تعاونی در حوزه فعالیت­های فرهنگی و هنری و سانه ای می­باشد که تقاضای دریافت تسهیلات بانکی جهت انجام فعالیت در چارچوب این دستورالعمل را دارند.

-         تفاهم­نامه: تفاهم­ نامه همکاری مشترک فی ­مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ 97/10/1

 

-         سامانه: سامانه الکترونیکی برخط که وزارت برای اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه­ های موضوع تفاهم ­نامه مورد استفاده قرار خواهد داد .

ماده 2- پس از مبادله موافقت ­نامه بین وزارت و سازمان، وزارت مکلف است ظرف یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد عاملیت بانک­(های) عامل جهت تأمین تسهیلات مورد نیاز و تودیع یارانه سود تسهیلات (مبلغ 817 میلیارد ریال)، متناسب با مبلغ قرارداد عاملیت با سرجمع 16456 میلیارد ریال اقدام نماید.

   تبصره: به منظور مداخلات توسعه­ای و نهادی مورد نیاز رسته فعالیت­های هنری، مبلغ 40 میلیارد ریال به عنوان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده که متناسب با پیشرفت موضوع تفاهم توسط وزارت تخصیص داده خواهد شد.

 

ماده 3-  ساز و کار اجرایی تفاهم ­نامه به شرح زیر است:

1-    اطلاع­ رسانی در خصوص برنامه­ های موضوع تفاهم ­نامه توسط وزارت در سطوح ملی، استانی و شهرستانی؛

2-    ثبت­ نام متقاضیان موضوع این تفاهم ­نامه در سامانه

3-    بررسی و تأیید اولیه طرح پیشنهادی متقاضی به انضمام مدارک و مستندات و اعلام تأیید و یا رد از نظر اهلیت و توجیهات فنی، اقتصادی و مالی آن توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و سپس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در سامانه، حداکثر ظرف یک هفته؛

4-    طرح­های تأیید اولیه شده برای بررسی و تأیید در اختیار کارگروه استانی/ ملی قرار می­گیرد.

5-    فرایند بررسی نهایی و تصویب طرح­های تأیید اولیه شده حداکثر ظرف دو هفته به شرح زیر است:

            الف: طرح­های با تسهیلات درخواستی تا سقف ده میلیارد ریال در کارگروه استانی؛

            ب: طرح­های با تسهیلات درخواستی بیش از ده میلیارد ریال در کارگروه ملی؛

            ج: طرح­های مطرح شده در کارگروه استانی/ ملی با موافقت اکثر اعضای کارگروه استانی/ ملی (بدون احتساب بانک عامل) مصوب می­شود؛

           د: طرح­های مصوب توسط کارگروه استانی/ ملی برای بانک عامل ارسال خواهد شد؛

6-    بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه­گذار و نیز بانک­پذیری پروژه توسط بانک عامل و اعلام تأیید (همراه با جزییات طرح) و یا رد آن (با استدلال­ های لازم) به وزارت و متقاضی حداکثر ظرف مدت یک ماه؛

7-    عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضی در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی توسط بانک عامل.

 

ماده 4-  چنانچه تا پایان مهلت مقرر، جذب اعتبارات در هر یک از استان­های کشور کمتر از مقدار اعتبار مصوب و تخصیص یافته باشد، با رعایت مفاد تبصره 2 ماده 7 آیین­نامه اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، امکان توزیع مجدد اعتبارات جذب نشده با پیشنهاد وزارت و تأیید سازمان تا سقف 20% از اعتبارات مصوب بین استان­ها وجود دارد.

 

ماده 5-  ضوابط تسهیلات برنامه­های موضوع این تفاهم­نامه به شرح زیر است:

1-    بانک عامل منابع خود را با نرخ 18 درصد به این برنامه اختصاص می­دهند.

2-    بازپرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل طی 4 سال با اقساط ماهانه خواهد بود.

3-    تسهیلات موضوع برنامه اشتغال از محل منابع داخلی بانک عامل تأمین می­شود و دو درصد یارانه سود تسهیلات از سوی دولت، به این تسهیلات اختصاص می­یابد.

ماده 6-  سقف تعهدات دولت برای پرداخت یارانه سود تسهیلات 817 میلیارد ریال است. پرداخت اضافه سود، جریمه دیر کرد، وجه التزام و یا هرگونه مبلغ اضافی ناشی از عدم اتمام و یا راه ­اندازی به موقع پروژه بر اساس قرارداد فی­ ما­بین متقاضی و بانک عامل بر عهده متقاضی است و در این خصوص مسئولیتی بر عهده دولت نمی­باشد.

  تبصره: بانک عامل باید تا سقف یارانه سود دریافتی از وزارت نسبت به انعقاد قرارداد با متقاضیان اقدام نماید.

ماده 7-  پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی منوط به رعایت ماده 8 آیین ­نامه اجرایی بند ل ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است.

 

ماده 8- وزارت موظف است بخش کنترل و نظارت بر طرح­ های دریافت کننده تسهیلات را با هماهنگی سازمان در سامانه تعبیه نماید.

 

ماده 9- وزارت موظف است دسترسی نظارتی برای اعضای کارگروه استانی/ ملی را در همه مراحل اجرایی برنامه­های موضوع این تفاهم­ نامه از طریق سامانه فراهم نماید.

 

ماده 10- وزارت مکلف است ماهانه گزارش پیشرفت عملیاتی برنامه ­های موضوع این تفاهم ­نامه را به سازمان ارائه نماید.

این دستورالعمل در 10 ماده تنظیم شده و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می­باشد.